§ 1
Navn og hjemsted

Erhvervsklubbens navn er Team Hørsholm.
Erhvervsklubben hører hjemme i Hørsholm Kommune.


§ 2
Formål

Erhvervsklubben har det almennyttige formål at støtte og stimulere talentudvikling og ikke-kommerciel eliteidræt i Hørsholm Kommune ved at yde økonomisk tilskud til aktiviteter i kommunens idrætsforeninger efter nærmere fastlagte kriterier. Målet med støtten er, at eliteudøvere og elitehold i kommunen skal vinde medaljer ved OL, VM, EM, NM og DM.
Erhvervsklubben har endvidere til formål gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter at opbygge og pleje det lokale erhvervsnetværk i medlemskredsen ved blandt andet at yde sponsorfordele til medlemmerne efter nærmere aftale.

§ 3
Medlemskab

Medlemmer er Hørsholm Kommune, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der yder et aftalt vederlag og som er godkendt af bestyrelsen.
Udmeldelse sker automatisk, såfremt et medlem ikke har betalt i henhold til den indgåede aftale med Team Hørsholm senest 4 uger efter betalingsfristen.


§ 4
Generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle erhvervsklubbens anliggender.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede er til stede.

Stemmeafgivelse kan ske ved personligt fremmøde og ved fuldmagt.
Vedtagelse sker ved simpel stemmeflerhed - her dog undtaget ændringer i erhvervsklubbens vedtægter samt opløsning af erhvervsklubben (se § 14 og 15).

Der kan afgives én stemme pr. medlemskab.


§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i september måned. Generalforsamlingen kan afholdes online.
Generalforsamlingen indkaldes ved dagsorden med mindst 4 ugers varsel ved elektronisk post.


§ 6
Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen blandt de opstillede kandidater.
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt


§ 7
Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning i bestyrelsen.
Endvidere kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved skriftlig begæring fra mindst 1/4 af erhvervsklubbens medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, og senest 1 måned fra begæringen er formanden i hænde.
Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære generalforsamling.

§ 9
Bestyrelsen
Erhvervsklubbens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, som består af bestyrelsesmedlemmer, og som leder erhvervsklubbens daglige arbejde. Antallet af medlemmer i forretningsudvalget må ikke overstige halvdelen af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesformand:
Borgmesteren i Hørsholm Kommune

Bestyrelsesmedlemmer:
1 repræsentant med særlig indsigt i eliteidræt
1 repræsentant for Erhvervsklubben Team Hørsholm
Relevante personer til opfyldelse af målsætningen

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde med næstformand og kasserer.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af året, indtræder 1. suppleanten ved førstkommende bestyrelsesmøde og evt. nødvendig omkonstituering foretages samtidigt.

Bestyrelsen holder møde mindst 2 gange årligt, og et eventuelt forretningsudvalg holder møde mindst 2 gange årligt. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes, hvis formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Mødeindkaldelse sker med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, og hvis formanden ikke er til stede, er næstformandens stemme udslagsgivende.

Alle administrative forhold vedrørende Team Hørsholm varetages af Hørsholm Kommune ved Kultur og Idræt.

§ 10
Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen fastlægger budgettet.
Bestyrelsen træffer afgørelser om fordeling af støtte til de lokale idrætsprojekter, jf. nærmere bestemmelser herfor.
Bestyrelsen arbejder for at etablere medlemsfordele for Team Hørsholms medlemmer.

§ 11
Advisory board

Der kan tilknyttes et advisory board til erhvervsklubben Team Hørsholm. Medlemmer til advisory board udpeges af borgmesteren for Hørsholm Kommune.


§ 12
Regnskab og revision

Erhvervsklubbens regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. Dog løber første regnskabsperiode efter omlægning af regnskabsåret jf. vedtægtsændringer besluttet på generalforsamling i marts 2014 fra 1. januar 2014 til 30. juni 2014.

§ 13
Tegning og hæftelse

Formand / kasserer tegner i forening erhvervsklubben i alle økonomiske og juridiske forhold. Dog er alle bestyrelsesmedlemmer underskriftsberettigede i forbindelse med indgåelse af sponsoraftaler.
For erhvervsklubbens gæld hæftes der alene med erhvervsklubbens formue.

§ 14
Vedtægtsændringer

Der kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen for vedtægtsændringer.

§ 15
Opløsning af foreningen

Erhvervsklubben kan opløses ved på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger at opnå 2/3 af de afgivne stemmer herfor. De to på hinanden følgende generalforsamlinger skal afholdes med mellem én og to måneders interval. Forslag til opløsning skal fremstå af dagsordenen.
Ved ophør af Team Hørsholm skal erhvervsklubbens overskud tilfalde almennyttige formål inden for idrætten i Hørsholm Kommune - efter nærmere beslutning på generalforsamlingen.

Enstemmigt vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. december 2011.

Vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget på generalforsamling den 31. marts 2014.

Vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget på generalforsamling den 8. september 2014.

Vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget på generalforsamling den 1. september 2015.

Vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget på generalforsamling den 21. september 2017.

Vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget på generalforsamling den 26. september 2018.

Vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget på generalforsamling den 12. september 2022.

Vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget på generalforsamling den 26. september 2023.